news alert

>NEWS ALERT: Stand Up and Fight for Cambodia’s survival !! រួមឈាមខ្មែរអើយ គប្បីភ្ញាក់ឡើង !!!! គ្មានកម្លាំងបរទេសមកពីក្រៅណាមួយអាចផ្តួលរំលំបនអាយ៉ង ហ៊ុនសែននិងអាយួនបានទេ។ គឺមានតែកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបះបោរកេណ្ឌគ្នាតាមច្បាប់ធម្មជាតិទេដែលអាចរំដោះស្រុកខ្មែរបាន។ នាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជាមួយអាយួននិងអាយ៉ងហ៊ុនសែនដើម្បីអ្វី ? ខ្មែរអើយក្រោកឡើងតស៊ូដើម្បីជាតិខ្មែររស់ !! Hand in hand we stand !! Shoulder to Shoulder we march !! Heart to Heart we rearch!! Stand Up and Fight for Cambodia’s survival !!

dimanche 21 mai 2017

Saudis Welcome Trump’s Rebuff of Obama’s Mideast Views
RIYADH, Saudi Arabia — With trumpets blaring, cannons booming and fighter jets streaking overhead trailed by red, white and blue contrails, President Trump arrived in the scorching heat of the Arabian desert on Saturday hoping to realign the politics and diplomacy of the Middle East by forcefully reasserting American support for Sunni Muslim countries and Israel against Iran’s Shiite-led government.

The start of Mr. Trump’s first trip abroad since becoming president — coming amid the scandals and chaos engulfing his administration — was intended to be a blunt rejection of President Barack Obama’s vision for the region. Mr. Obama sought a reconciliation with Iran and negotiated a deal intended to keep Tehran from developing nuclear weapons.
The day proved to be almost everything a besieged White House could have wanted. After weeks of stormy politics and out-of-control news cycles, the president stayed rigorously on script and restrained himself on Twitter. His staff boasted about the business deals being signed, and the visual images beamed to Americans back home showed a president seemingly in command of a world stage.
The Saudis treated him like royalty, with red carpets, lavish meals and American flags flying everywhere. They repeatedly used the word “historic” to describe his visit, gave him a medal, projected a multistory image of his face on the side of the palatial Ritz-Carlton hotel where he was staying, and treated him to a colorful dance display in which his staff joined in with scores of white-robed Saudis and even the president swayed back and forth.
As Mr. Trump arrived in Saudi Arabia, Iranians re-elected President Hassan Rouhani, who sealed the nuclear deal. Officials of both countries used the president’s visit to press Iran to halt support for terrorism and to stop interfering in the affairs of its neighbors.
Photo
At the Royal Court Palace, President Trump was presented with Saudi Arabia’s highest honor.
Credit
Stephen Crowley/The New York Times
“We are closely coordinating our efforts in terms of how to counter Iran’s extremism and its export of extremism,” Secretary of State Rex W. Tillerson said at a joint news conference in Riyadh with Adel al-Jubeir, the Saudi foreign minister.
Mr. Jubeir praised Mr. Trump for renewing ties between the two countries, and pointed to the “extremely, extremely productive and historic visit.”
For Mr. Trump, the warm embrace by the Saudi monarchy was a welcome break from the cascade of bad news in Washington. Even as Air Force One took off from a Maryland air base on Friday afternoon, headlines revealed new details about the swiftly expanding investigation into ties between Russia and Mr. Trump’s advisers.
Questions about those headlines followed Mr. Trump across the globe, a reminder of the political troubles dogging him back home. But the president at least initially resisted the temptation to deviate from his diplomatic script to address reports that he had referred to James B. Comey, the former F.B.I. director, as “a nut job” during meetings with Russian officials in the Oval Office.
At his news conference, Mr. Tillerson said he did not have “any information or knowledge” about an unnamed White House official reported by The Washington Post to be a person of interest to investigators in the Russia case.
Throughout his first day as America’s top overseas ambassador, Mr. Trump posed for pictures, shook hands with his hosts and avoided his domestic turmoil.
Mr. Trump announced a nearly $110 billion arms deal with Saudi Arabia as evidence of a renewed commitment by the United States to the security of the Persian Gulf region. The package includes precision weaponry that Mr. Obama had held up over concerns that it would be used to kill civilians in the war in neighboring Yemen, as well as an antimissile system.
A forum bringing together American and Saudi corporate executives on Saturday also produced a series of multibillion-dollar deals. Among them: Lockheed Martin signed a $6 billion letter of intent to assemble 150 Black Hawk helicopters in Saudi Arabia, and General Electric announced projects it valued at $15 billion.
Critics said the last thing the region needed was more arms. “In the powder keg that is the Middle East, this sale may simply light a fuse that sends the region, and us, deeper down the rabbit hole of perpetual military conflict,” Senator Chris Murphy, Democrat of Connecticut, wrote on HuffPost.
Mr. Trump himself had little to say publicly on Saturday, calling his first stop of his trip “a tremendous day” that would bring “hundreds of billions of dollars of investments into the United States and jobs, jobs, jobs.”
Photo
President Trump and the first lady met with King Salman in Riyadh on Saturday. Mr. Trump is seeking a new Middle East approach. 
Credit
Stephen Crowley/The New York Times
During two days here, the president is set to meet with dozens of leaders from the Persian Gulf and the wider Muslim world as he seeks to shape a new Middle East coalition. His current embrace of the Gulf nations differs sharply with some of his previous remarks. In 2014, before becoming a candidate for the White House, Mr. Trump wrote on Twitter: “Tell Saudi Arabia and others that we want (demand!) free oil for the next ten years or we will not protect their private Boeing 747s. Pay up!”
On Sunday, Mr. Trump is scheduled to deliver a speech that White House aides described as a call to Saudi Arabia and the rest of the Muslim world to unite against extremism. One senior White House official said the president hoped to “reset” both the global fight against Islamist terrorism and his own reputation for intolerance of Muslims, which was fueled by his campaign call for a “total and complete shutdown of Muslims entering the United States.” After taking office, Mr. Trump signed an executive order to temporarily block visitors from some predominantly Muslim countries, but courts have blocked it pending a legal review.
Mr. Trump’s royal hosts, whose country was not among those covered by the travel ban, have chosen to ignore that history in the interests of working with an American president who seems to share their goals and will not lecture them about repression of women or minority Shiites in Saudi Arabia, or its brutal conduct of the war in Yemen.
“Traditional Arab allies welcome the U.S. back because they believe it is largely on their terms: a U.S. that is clearly anti-Iran and anti-political Islam, a U.S. that de-emphasizes political reform and human rights, a U.S. that is in business mode and a White House that seems more accessible than in the past eight years,” said Emile Hokayem, a senior fellow at the International Institute for Strategic Studies.
But Mr. Hokayem said Arab leaders might be in for a surprise over the long run. “There is a lot of projection and wishfulness in the Gulf view of Trump’s America,” he said. “There is plenty of inflated expectations.”
Tamara Cofman Wittes, a former State Department official who worked on the Middle East under Mr. Obama, said Mr. Trump’s goal of aligning with the Sunni states fundamentally conflicted with his desire for closer relations with Russia, which has sided with Iran in bolstering the government in Syria’s civil war. Allowing President Bashar al-Assad to remain in power in Syria under Iran’s thumb is precisely the outcome the Sunni states and Israel oppose, noted Ms. Wittes, who is now at the Brookings Institution in Washington.
Mr. Trump is the only sitting president to make Saudi Arabia the first stop on his inaugural, nine-day trip overseas.
The president and his wife, Melania, emerged from Air Force One against a stark desert backdrop on Saturday morning and were greeted on a long red carpet by King Salman, who was leaning on a cane, and other members of the Saudi royal family.
Mrs. Trump stood near her husband with her hair uncovered, as is common for visiting American first ladies. The country’s tradition is for Saudi women to cover their heads in public. (In 2015, Mr. Trump criticized Michelle Obama on Twitter for not wearing a head scarf during an official visit here. Hillary Clinton and Chancellor Angela Merkel of Germany also did not cover their hair during trips to the country.)
King Salman greeted Mr. Trump at the airport, a gesture he did not extend to Mr. Obama. Later, he bestowed the Collar of Abdulaziz Al Saud Medal, the nation’s highest honor, on the new president, draping the gold medal and chain around Mr. Trump’s neck. Previous recipients of the award include Mr. Obama, President George W. Bush, and Vladimir V. Putin, the president of Russia.
A television microphone picked up the king’s remarks to Mr. Trump. “Syria, too, used to be one of the most advanced countries,” the king said. “We used to get our professors from Syria. They served our kingdom. Unfortunately, they too brought destruction to their own country.”
“You could destroy a country in mere seconds,” the king told the president, “but it takes a lot of effort.”

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire