news alert

>NEWS ALERT: Stand Up and Fight for Cambodia’s survival !! រួមឈាមខ្មែរអើយ គប្បីភ្ញាក់ឡើង !!!! គ្មានកម្លាំងបរទេសមកពីក្រៅណាមួយអាចផ្តួលរំលំបនអាយ៉ង ហ៊ុនសែននិងអាយួនបានទេ។ គឺមានតែកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបះបោរកេណ្ឌគ្នាតាមច្បាប់ធម្មជាតិទេដែលអាចរំដោះស្រុកខ្មែរបាន។ នាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជាមួយអាយួននិងអាយ៉ងហ៊ុនសែនដើម្បីអ្វី ? ខ្មែរអើយក្រោកឡើងតស៊ូដើម្បីជាតិខ្មែររស់ !! Hand in hand we stand !! Shoulder to Shoulder we march !! Heart to Heart we rearch!! Stand Up and Fight for Cambodia’s survival !!

dimanche 19 août 2018

Cambodge: Hun Sen, une victoire écrasante qui soulève des questions


Au Cambodge, les résultats des élections législatives sont tombés mercredi. Au terme d’une campagne contestée, le Comité National des Elections a officialisé les résultats: le parti du peuple cambodgien (PPC) obtient 77% des voix. L'intégralité des sièges du Parlement revient au parti du Premier ministre. Aucun autre n’obtient un siège alors qu’ils étaient 19 partis candidats. Une situation sans précédent dans le pays.Le Premier ministre a pour projet de créer un forum de consultation des partis mais en dehors de l’Assemblée. Pour beaucoup, la victoire écrasante de Hun Sen est liée à l’absence du principal parti d’opposition. Il a été dissout par la Cour suprême en novembre 2017. L’un de ses leaders Kem Sokha, a été placé en détention et attend son procès pour trahison. L’autre, Sam Rainsy, est en exil en France. 118 membres du parti PSNC sont également interdits de politique. Or le Parti du Sauvetage National du Cambodge (PSNC) avait obtenu 43,8% des voix lors des précédentes élections en 2013.
Un grand nombre d’électeurs ont dû reporter leur voix donc. Pour beaucoup d’électeurs, les petits partis n’avaient ni l’ancienneté ni la popularité ni les moyens de concurrencer l’appareil du Parti du Peuple Cambodgien de Hun Sen. Sans compter que la dissolution du principal parti d’opposition a été perçue comme un précédent. Les membres du PSNC en exil à l’étranger ont appelé au boycott des élections. Avec un taux de participation à 83%, cet appel a échoué selon le Premier ministre Hun Sen dont le gouvernement a tout fait pour décourager l’abstention. Malgré tout, le nombre de bulletins invalides a bondi cette année à 8,5% contre 1,6% en 2013. C’est plus que le score du Funcinpec, le parti arrivé en seconde position. Un signe de protestation des électeurs selon certains experts.
La liberté d’expression fortement menacée
Derrière la victoire du parti de Hun Sen, les critiques se sont multipliées à l’encontre du scrutin. D’une part en raison de l’absence du principal parti d’opposition, mais aussi à cause de la dégradation des libertés d’expression ou de rassemblement dans le pays. Trois anciens membres du parti d’opposition ont soutenu le boycott et ont été condamnés à payer une amende. Les arrestations pour des posts Facebook jugés séditieux ou insultants à l’égard du roi ou du Premier ministre se sont multipliées.
La situation des médias indépendants s’est dégradée également avec la fermeture d’une trentaine de radios et du quotidien Cambodia Daily ou le rachat suspect du Phnom Penh Post.
En juin, la rapporteur spéciale des Nations Unies, Rhona Smith avait fait part de ses inquiétudes au sujet d’intimidations présumées des électeurs. Elle demandait au gouvernement d’assurer leur droit à s’abstenir. Des propos qualifiés de partiaux par le ministre des Affaires étrangères. Plusieurs Etats et organisation ont donc remis en cause la légitimité démocratique du scrutin. Les membres de l’opposition en exil ont appelé au rejet des résultats par la communauté internationale.
Les défis de Hun sen
Hun Sen s’est acquis l’ensemble des sièges du Parlement. Ce qui donne à son parti la possibilité d’engager des modifications de la Constitution. Mais ce Parlement à parti unique va devoir faire face à plusieurs défis.
Au niveau national Hun Sen a multiplié les discours où il se présentait comme le principal garant de la paix, de la stabilité et du développement du pays. La croissance économique cambodgienne est l’une des plus dynamiques de la région avec environ 7% par an, un chiffre que le gouvernement devra maintenir alors que les inégalités restent visibles.
Les conflits fonciers dans le pays en développement constituent l’un des autres points délicats car beaucoup de Cambodgiens n’ont pas de titre de propriété. Mercredi, l’annonce des résultats coïncidait avec l’anniversaire des deux ans d’emprisonnement de l’activiste Tep Vanny. Elle avait manifesté contre l’expropriation et les conditions de dédommagement des habitants du quartier Boeung Kak à Phnom Penh.
Plusieurs organisations, dont Human Right Watch, appellent encore à sa libération. A l’international le principal défi pour Hun Sen est d’apparaître légitime. De nombreux Etats occidentaux ont exprimé leur inquiétude à l’issue du scrutin. Or ces critiques pourraient être suivies de sanctions. Washington par exemple juge que ces élections sont une fraude, ni libres ni équitables. Les Etats-Unis ont interdit de territoire un proche de Hun Sen et comptent étendre ces interdictions. L’Union Européenne doit aussi étudier la suspension de ses tarifs douaniers préférentiels.
Mercredi, dans un communiqué, le PPC de Hun Sen a accepté les résultats de l’élection mais a aussi déploré ces critiques. Mais le gouvernement de Hun Sen conserve des soutiens, en particulier en Asie. Le pays se tourne politiquement de plus en plus vers la Chine qui est déjà le premier investisseur dans le royaume.

le 16-08-2018
Par 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire